Przewozy do Niemiec, Belgii, Holandii

Ruszaj z nami w trasę!

Tel. +48 537 185 185

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zawarciem umowy przewozu na warunkach zawartych w niniejszym regulaminie z przewoźnikiem: FXT Sp. z o.o., Wojciechów-Kolonia Pierwsza 2, 24-204 Wojciechów.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją przejazdów jest FXT Sp. z o.o., Wojciechów-Kolonia Pierwsza 2, 24-204 Wojciechów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności zawartej na niniejszej stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do dokonania rezerwacji. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 4. Przewoźnik realizuje przewozy międzynarodowe.
 5. Przejazdy są realizowane z wybranego adresu pod wybrany adres w miastach, które znajdują się w obsługiwanej przez przewoźnika strefie.
 6. Przejazdy mogą być również realizowane z innych punktów. Wymaga to telefonicznego uzgodnienia i potwierdzenia ze strony Przewoźnika.
 7. Klient dokonuje rezerwacji w następujący sposób:
 8. a) na stronie internetowej https://perfectbus.eu podając dane osobowe, dane dotyczące przejazdu, dane do kontaktu oraz akceptując regulamin
 9. b) w formie wiadomości SMS pod numer +48 537 185 185 podając dane osobowe, dane dotyczące przejazdu. Rezerwacja SMS jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu, który jest zamieszczony na stronie https://perfectbus.eu
 10. Rezerwacje zostają przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Przewoźnika. Potwierdzenie zostaje dokonane w formie telefonicznej lub SMS.
 11. Pasażer jest zobowiązany do potwierdzenia przyjętej przez Przewoźnika rezerwacji w dniu poprzedzającym wyjazd do godziny 12:00. Jest to warunek konieczny do dalszej realizacji przejazdu. Jeżeli rezerwacja nie zostanie potwierdzona, zostanie potraktowana jako rezygnacja z przejazdu przez Pasażera.
 12. Rezerwacji dokonuje się podając dane osoby, która będzie jechać. Jeżeli do pojazdu będzie chciała wsiąść osoba legitymująca się innymi danymi niż podane podczas rezerwacji, przewoźnik może odmówić jej zabrania.
 13. Opłatę za przejazd można wnieść przelewem lub gotówką przy zajmowaniu miejsca w pojeździe.
 14. Jeśli Pasażer chce otrzymać fakturę VAT powinien wybrać tę możliwość podczas dokonywania rezerwacji lub poinformować przewoźnika przed przejazdem. Jeśli Pasażer nie zgłosi chęci otrzymania faktury w terminie może do niego zostać dostarczona za pomocą poczty email.
 15. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za posiadanie wszelkich potrzebnych podczas podróży dokumentów. Powinien być przygotowany do ewentualnej kontroli celnej, policyjnej lub jakichkolwiek innych służb. Przewoźnik zastrzega, że może zrezygnować z oczekiwania na pasażera poddanego indywidualnej kontroli.
 16. Pasażerowie są zobowiązani do zachowywania się w sposób nieuciążliwy dla innych uczestników przejazdu.
 17. W pojazdach zabrania się spożywania alkoholu, jakichkolwiek środków odurzających oraz palenia papierosów.
 18. W przypadku jeśli Pasażer nie przestrzega regulaminu, kierowca ma prawo odmówić wykonania lub dokończenia przewozu. Przewoźnik zastrzega, że w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niedopełnienia usługi.
 19. W przypadku gdy Pasażer znajduje się pod wpływem alkoholu Przewoźnik może odmówić wykonania usługi. Przewoźnik zastrzega, że w takim przypadku nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki niedopełnienia usługi oraz sytuacja taka będzie potraktowana jako rezygnacja z przejazdu przez Pasażera. Skutkuje to również koniecznością uregulowania płatności za przejazd w wysokości ceny biletu przez Pasażera.
 20. Pasażer jest odpowiedzialny za wszelkie wyrządzone szkody przewoźnikowi lub innym pasażerom, a w szczególności uszkodzenia lub zabrudzenia pojazdu. Jeśli pasażer doprowadzi do wyłączenia pojazdu z użytku, będzie zobowiązany do pokrycia kosztów przestoju w kwocie 5000zł brutto za każdą dobę. Nie wyklucza to dochodzenia odszkodowania na drodze sądowej.
 21. Przewoźnik zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań aby wykonać przejazd w zaplanowanym czasie i dowieźć pasażera i jego bagaż na uzgodnione miejsce. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności, opóźnienia lub odwołanie przejazdu w wyniku siły wyższej (np. klęsk żywiołowych, nieprzejezdnych dróg, awarii pojazdu, choroby kierowcy lub zamknięcia granic).
 22. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera. W takiej sytuacji może zostać naliczona dodatkowa opłata za zmianę trasy przejazdu.
 23. Jeśli przejazd został opłacony z góry i nie odbędzie się z winy przewoźnika, pasażer ma prawo do uzyskania zwrotu całej wpłaconej kwoty.
 24. Przewoźnik odpowiada za przejazd i bagaż tylko do wartości ceny przejazdu.
 25. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do przekazania rezerwacji innemu przewoźnikowi.
 26. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
 27. a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
 28. b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.).
 29. W okresie od 10 grudnia do 09 stycznia nie obowiązują zniżki oraz akcje promocyjne.

ZMIANA TERMINU REZERWACJI

 1. Zmiana terminu rezerwacji odbywa bez żadnych konsekwencji do godziny 12:00 dnia poprzedzającego wyjazd. Przewoźnik zmieni termin przewozu na termin wskazany przez Pasażera o ile będzie to możliwe.
 2. Aby zmienić termin rezerwacji należy skontaktować się z Przewoźnikiem telefonicznie na numer +48 537 185 185.
 3. Zmiana terminu jest skuteczna od momentu potwierdzenia zmiany przez przewoźnika.

REZYGNACJA Z PRZEJAZDU

 1. Dokonanie rezerwacji jest formą umowy między konsumentem a przewoźnikiem, która zawierana jest na odległość w szczególnej formie. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. pasażerowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w tej ustawie. Możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez Internet w terminie 14 dni nie ma zastosowania w odniesieniu do umów przewozu osób zawartych przez Internet, bowiem dokonanie rezerwacji ma charakter bezzwrotny i należy do kategorii umów, które są wyjęte spod prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. Rezygnacja z umowy przejazdu opłaconej za pośrednictwem tradycyjnego przelewu bankowego powoduje konieczność uregulowania płatności za przejazd w następujących wartościach:
 3. a) Rezygnacja do godziny 12:00 dnia poprzedzającego wyjazd – brak opłat
 4. b) Rezygnacja po godzinie 12:00 dnia poprzedzającego wyjazd – 50%
 5. c) Rezygnacja w dniu przejazdu – 100%
 6. Rezygnacja z umowy przejazdu z zamiarem zapłaty gotówką u kierowcy, również niesie za sobą konieczność uregulowania płatności za przejazd w następujących wartościach:
 7. a) Rezygnacja do godziny 12:00 dnia poprzedzającego wyjazd – brak opłat
 8. b) Rezygnacja po godzinie 12:00 dnia poprzedzającego wyjazd – 50%
 9. c) Rezygnacja w dniu przejazdu – 100%
 10. W takim przypadku zostanie wystawiona faktura z terminem płatności 7 dni i przesłana na adres e-mail lub pocztą do osoby rezygnującej.

BAGAŻ / PRZESYŁKI

 1. Przewoźnik zaleca opisywanie bagażu imieniem, nazwiskiem oraz numerem telefonu.
 2. W cenę przewozu wliczone jest prawo do przewozu bagażu:
 3. a) Bagaż podręczny mieszczący się pod fotelem pasażera – 1szt.
 4. b) Bagaż w przestrzeni bagażowej, którego waga nie przekracza 15 kg oraz wymiarach których suma (długość + szerokość + wysokość) nie przekracza 180 cm. – 2szt.
 5. Zabranie większej ilości bagażu jest możliwe, ale ze względu na ograniczoną powierzchnię bagażową wymaga to wcześniejszego uzgodnienia z przewoźnikiem. Dodatkowy bagaż może być objęty indywidualnie wyliczoną dopłatą. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy zabrania nadprogramowego bagażu.
 6. Pasażer jest w pełni odpowiedzialny za zawartość swojego bagażu. Zabrania się przewozu rzeczy, zabronionych w którymkolwiek z krajów, przez który przebiega trasa przejazdu (np. alkoholu, papierosów).
 7. W razie uzasadnionego podejrzenia przewożenia rzeczy zabronionych Przewoźnik może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 8. Przewoźnik nie odpowiada za ewentualne kontrole oraz konfiskatę bagaży i przesyłek przez służby celne oraz policję.
 9. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, żeby wszystkie przedmioty przewożone przez pasażera dotarły na miejsce w stanie nienaruszonym. Przewoźnik nie posiada ubezpieczenia na przewożone wartościowe przedmioty oraz nie odpowiada za nieumyślne ich uszkodzenia. Pasażer ma możliwość ubezpieczenia przewożonych przedmiotów wartościowych we własnym zakresie.
 10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe. Po 7 dniach wszystkie przedmioty pozostawione, po które nie zgłosiła się osoba uprawniona zostaną bezpowrotnie usunięte.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przewozu lub bagażu można kierować na adres e-mail: rezerwacja@perfectbus.eu . Reklamację należy złożyć najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania roszczenia reklamacyjnego. W zgłoszeniu reklamacji należy możliwie najdokładniej opisać zaistniałe zdarzenia i okoliczności, których dotyczy reklamacja.
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko, datę przejazdu, numer telefonu lub adres email z jakiego była dokonywana rezerwacja oraz adres e-mail lub pocztowy na który ma być skierowana odpowiedź. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Scroll to Top