POLSKA

NIEMCY

HOLANDIA

BELGIA

JEŹDZIMY Z ADRESU... NA ADRES... - 7 dni w tygodniu!

REGULAMIN

 • 1. Zobowiązujemy się do przewiezienia pasażera we wcześniej uzgodnione miejsce.
 • 2. Nie odpowiadamy za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych.
 • 3. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub w przypadku  uciążliwego zachowania wobec pozostałych pasażerów.
 • 4. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez pasażera.
 • 5. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży przewoźnikowi przysługuje zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego).
 • 6. W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
  • od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu
  • poniżej 24 godzin przed wyjazdem 100% wartości biletu
 • 7. Pasażer zobowiązany jest do:
  • posiadania dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy
  • oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym przez nas czasie
  • stosowania się do zaleceń kierowcy
  • okazania wymaganych dokumentów w przypadku kontroli
  • podania dokładnego adresu docelowego
  • zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe
  • przestrzegania i pozostawienia po sobie porządku w pojeździe.
 • 8. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.
 • 9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone przewoźnikowi i pozostałym pasażerom.
 • 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie  sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody,  powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 • 11. Pasażer ma prawo zabrać ze sobą nieodpłatnie 2 sztuki bagażu. W przypadku potrzeby zabrania większej ilości bagażu należy  zgłosić ten fakt podczas rezerwacji miejsca. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty za przewożony nadbagaż.
 • 12. Zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać  bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać podróżnych na niewygody.
 • 13. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów.
 • 14. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej  wymienionych warunków.
 • 15. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem zastosowanie mają następujące przepisy:
  • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (j.t. Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.)
  • ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.